+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Ако за Вас времето е пари и/или предпочитате максимално спокойствие, сигурност и  защитеност за Вашия автомобил във всеки момент, ние препоръчваме да изберете доброволната Автомобилна Застраховка Каско. Застраховката „Каско на МПС” покрива широк набор от рискове за максимална застрахователна защита на Вашия автомобил при изключително изгодни условия.

 

                                                    

Обект на Застраховката:

Обект на застраховане са леки и товарни автомобили, тролейбуси, автобуси, самоходна, строителна, пътно-строителна и селскостопанска техника, прикачени устройства, ремаркета, полуремаркета, каравани и др., предназначени за движение по пътищата и снабдени с български регистрационни номера. МПС с  чуждестранна регистрация и прикачени устройства с транзитна регистрация са обект при специално договаряне.

 Териториална валидност:

Застрахователното покритие на „Каско на МПС” се прилага на територията на Република България, държавите членки на ЕС и държавите членки на Международното споразумение „Зелена карта”, които се намират на територията на Европа.

 

 Покрити рискове:

В зависимост от Вашите желания Застраховката „Каско на МПС” може да покрива всички рискове – Пълно Каско или част от посочените по-долу рискове – Частично Каско, довели до пълна загуба или частична щета на застрахованото моторно превозно средство.

 

Покрити рискове при Пълно Каско на МПС:

–          Преки материални щети причинени от ПТП при пътуване и при паркирано състояние

 –          Щети, причинени от неизвестни извършители и падащи  предмети

 –          Кражба и грабеж на цялото МПС

 –          Нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез  взлом

 –          Вандализъм и злоумишлени действия на трети лица

 –          Пожар и експлозия (щети причинени от взривни устройства)

–          Природни бедствия – наводнения, мълния, поройни дъждове, бури, урагани, градушка, свличане и срутване на земни пластове, тежест от сняг или лед и снежни лавини

–          Счупвания и щети по стъклата на автомобила

–          Кражба чрез взлом на допълнително монтирана и трайно прикрепена аудио-визуална техника

–          Други рискове, покрити от застрахователния договор (например щети от мерки за спасяване на МПС или хората намиращи се в него, разходи за транспортиране и др.)

 

Покрити рискове при Частично Каско на МПС:

  –          Кражба и грабеж на цялото МПС

  –          Нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом

  –          Вандализъм и злоумишлени действия на трети лица

  –          Пожар и експлозия (щети причинени от взривни устройства)

  –          Природни бедствия – наводнения, мълния, поройни    дъждове, бури, урагани, градушка, свличане и срутване на земни пластове, тежест от сняг или лед и снежни лавини

–          Счупвания и щети по стъклата на автомобила

–          Кражба чрез взлом на допълнително монтирана и трайно прикрепена аудио-визуална техника

–          Други рискове, покрити от застрахователния договор (например щети от мерки за спасяване на МПС или хората намиращи се в него, разходи за транспортиране и др.)

ВАЖНО: Рискът „Кражба или грабеж на МПС” в чужбина не се покрива за територията на Албания, Македония, Сърбия, Черна Гора, Косово, Босна и Херцеговина, Руска федерация , всички бивши съветски републики или членки на ОНД.

 

 Автомобилен Асистанс за България и чужбина:

Помощ при пътуване в България и чужбина за клиентите с Застраховка „Каско на МПС” се предлага в два варианта:

·         Пакет „Стандарт” – безплатен за автомобили до 3,5 тона и 8 годишни (включително от годината на производство). Включва: ремонт на МПС на място, транспортиране на МПС до автосервиз, охраняем паркинг/гараж, техническа помощ за поръчка и доставка на резервни части. При ремонт над 8 часа – една от следните опции: транспортиране на водача и пътниците до постоянния адрес на собственика, хотел за водача и пътниците, превоз с таксиметров автомобил или предоставяне на заместващ автомобил под наем.

·         Пакет „Престиж” – срещу заплащане на допълнителна премия. Включва: покритието по пакет „Стандарт” плюс медицински разноски и транспортиране на пострадалите при ПТП, разходи при необходимост от правна помощ – хонорар за адвокат, разходи в случай на кражба на ключове и лични документи.

 

 Необходимите документи и изисквания за сключване на Застраховка „Каско на МПС”:

–          Копие от свидетелство за регистрация на МПС (голям талон)

–          Копие от фактура за закупуване на автомобила (ако автомобила е новозакупен от официалния вносител на дадената марка)

При сключване на Застраховката „Каско на МПС” и по време на срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен ( да има валиден талон за технически преглед).

За всички съществени изменения в използването и/или състоянието на застрахованото МПС, като например смяна на регистрационен номер, изменение в ползването на МПС, адрес, собственик или упълномощаване на трето лице да се разпорежда с застрахованото МПС, трябва да се уведоми Застрахователя в 15 дневен срок.

Не оставяйте/забравяйте ключовете, документите, полицата и свидетелството за регистрация (малкия и големия талон) в застрахованото МПС! При загуба или кражба на свидетелството за регистрация, ключове, дистанционни за охранителна система или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ, вземете служебна бележка и до 24 часа уведомете Застрахователя.

Внимание: Застраховката влиза в сила след като Застрахования плати застрахователната премия и предостави МПС за оглед и заснемане.

Застраховката „Каско на МПС” се сключва за срок от една година.

 

 Основните фактори, от които се определя Застрахователната премия:

–          Застрахователната сума на МПС ( тази сума, която е определена от Застрахователя по каталог „Супер Шваке” или по предоставена фактура/договор за покупко-продажба на МПС в ново състояние)

–          Рисковете, които покрива Застраховката (Пълно или Частично Каско)

–          Вида, възрастта и предназначението на автомобила

Дължимата Застрахователната премия може да се плати еднократно при сключване на застраховката, като може да ползва намаление, определено от застрахователя или да плати разсрочено (на вноски).

 

Настъпване на Застрахователно събитие:

При настъпване на Застрахователно събитие, с оглед на получаване на справедливо обезщетение, Застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на Застраховката „Каско на МПС”, а именно:

–          Да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопастност и др.) за издаване на съответния документ:

·         при ПТП –  КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място;

·         при кражба – РУ на МВР, на чиято територия се намирате;

·         при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015;

·         при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел.112;

–          Застрахователно събитие по риска „Кражба или грабеж на МПС” – Застрахованият се задължава незабавно (в срок от 24 часа) от узнаването за настъпване на събитието да уведоми Застрахователя и компетентните органи. След което е нужно незабавно да подаде писменно уведомление в най-близкия офис на Застрахователя. Ако събитието е настъпило през неработен ден, срока за уведомяване на Застрахователя започва да тече от началото на работното време на първия работен ден.

–          Застрахователно събитие по другите рискове – Застрахованият се задължава да уведоми незабавно Застрахователя, но не по-късно от 5 работни дни след събитието, както и съответните органи на властта, когато това се изисква.

–          Да предостави увреденото МПС за оглед пред Застрахователя, без да е отстранена повредата. 

В случай на застрахователно събитие и претърпени щети позвънете на денонощния SOS Телефон – 0700 111 50 за:

·         подаване на уведомление за застрахователно събитие и претенция за обезщетение

·         указания относно следващите важни стъпки, които да предприемете

·         денонощна връзка с автомобилен асистанс

 

 Застрахователно обезщетение:

Застрахования може да предяви претенция за обезщетение за пълна (тотална) загуба или частична вреда на Застрахованото МПС от Застрахователно събитие. При предявяване на претенция, Застрахованият трябва да предостави следните документи:

–          Застрахователна полица в оригинал

–          Свидетелство за регистрация на МПС

–          Свидетелство за правоуправление на водача управлявал МПС-то в момента на Застрахователното събитие

–          Документи, удостоверяващи Застрахователното събитие, определени от Застрахователя и/или съответните органи на властта (протокол за ПТП от МВР-пътна полиция или двустранен констативен протокол; служебни бележки от компетентните органи, справки и др.)

–          При кражба или грабеж на цялото МПС, Застрахователя изисква всички налични ключове и дистанционни за охранителната система

 

 Как се изплаща Застрахователното обезщетение:

–          За МПС до 3 години включително от датата на регистрация до сключването на застраховката – се изплаща по фактури от сервиз на официалния вносител, фактури от доверен сервиз посочен от Застрахователя, избран от Застрахования сервиз само след предварително писмено  съгласия на Застрахователя или по експертна оценка по методика на Застрахователя.

–          За МПС над 3 до 10 години от датата на регистрация до сключването на застраховката – се изплаща по фактури от доверен сервиз посочен от Застрахователя, избран от Застрахования сервиз само след предварително писмено  съгласия на Застрахователя или по експертна оценка по методика на Застрахователя.

–          За МПС над 10 години от датата на регистрация до сключването на застраховката – се изплаща по експертна оценка по методика на Застрахователя.

ВАЖНО: Застраховката не покрива случаите на застрахователното събитие, когато застрахованото МПС е управлявано или използвано от неправоспособен водач или от водач без валидно свидетелство за правоуправление, както и от водач които е употребил алкохол над допустимата концентрация по Закона за движение по пътищата, наркотици и/или друго упойващо вещество, съобразно приложимия закон!