+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Здравето е най-голямата ценност за всеки. Но дори хора, които често пътуват в чужбина, подценяват факта, чездравеопазването в различните страни варира в широки граници по отношение на качеството и стойността намедицинските услуги. В Западна Европа и Северна Америка медицинските стандарти са много добри, но представянето на сметката за терапията може да се окаже доста неприятна изненада.

Международната здравна застраховка „Здраве & Ценност”Ви гарантира право на избор идостъп до възможно най-доброто медицинско и стоматологично обслужване, както на територията на България, така и в чужбина.

Застраховката дава възможност за избор между две основни тарифи в зависимост от географското покритие – Европейскиздравен план и Световен здравен план (включително САЩ и Канада).

 

Описание на продукта:

Застраховка „Здраве & Ценност” е от вида Постоянна здравна застраховка.

В зависимост от териториалния обхват и лимитите на застрахователното покритие застраховката се предлага в два варианта:

• Тарифа „Европейски здравен план” – застрахователното покритие включва събития, настъпили на територията на Европа;

• Тарифа „ Световен здравен план” – включва събития, настъпили на територията на всички страни в света, включително САЩ и Канада.

 

Покрити рискове:

Покритията по застраховката обхващат всички възможни рискове, свързани с Вашето здраве и необходимостта от спешно или планирано лечение.

При лечение в болница (стационарно лечение):

·         разходи за болнично настаняване;

·         разходи за престой и лечение;

·         разходи за престой на придружаващо лице;

·         поемат се дневните разходи, както и изплащането на еднократна сума при раждане.

В случай, че се налага амбулаторно лечение по лекарско предписание, Вашата застраховка покрива:

·         амбулаторно лекарско лечение;

·         предписани от лекар медикаменти и спомагателни помощни средства за лечение;

·         физиотерапевтично лечение и психо-терапевтично лечение по лекарско указание, ерготерапия, логопедия.

 

Разходи се възстановяват и за:

·         офталмологични помощни средства (очила и контактни лещи).

 

Доста сериозни покрития има застраховката и при нужда от зъболечение:

·         поддържащо зъболечение и профилактични мерки;

·         зъбни рентгенови снимки;

·         вадене на зъб;

·         поставяне на протези, челюстна хирургия, зъбен имплантант;

·         пародонтоза;

·         ортодонтски услуги;

·         профилактични мерки за запазване и поддържане на зъбите, като устна хигиена, премахване на зъбен камък; флуоридация, затваряне на пукнатина.

 

Застраховката поема също и:

·         разходи за спасяване и транспортиране на пациент, в случай че е наложително, дори и посредством хеликоптер;

·         разходи за рехабилитация и престой в балнеосанаториум;

·         разходи за транспорт на тленни останки.

 

 Вашите основни предимства:

·         Висококачествено медицинско обслужване – стационарно болнично или дневно лечение, стоматологични услуги в най-престижните болници в България и чужбина;

·         Покриване на амбулаторни разходи, разходите по време на бременността, при самото раждане, както и при раждане вкъщи;

·         Гъвкавост и възможност за избор – всеки клиент е свободен да избере медицинско заведение и лекарски екип във всяка от страните, включени в здравната програма по полицата „Здраве & Ценност”;

·         Разсрочено плащане на годишната премия по застрахователния договор (на 2, 4 или 12 вноски);

·         Лична MedUNIQA SOS карта, която освен носител на данните на застрахованото лице е и гарантиран пропуск за висококачествено обслужване и безкасово разплащане при болнично лечение в елитните медицински заведения, в случай че застрахованият предварително е уведомил SOS Центъра за избора на медицинско заведение;

·         Телефонна връзка с MedUNIQA SOS Център на български език – 24 часа / 7 дни в седмицата: + 359 700 111 50 от чужбина; 0 700 111 50 от България;

·         Консултация по отношение на избора на здравно заведение, от страна на отговорните служители на компанията;

·         Високи годишни лимити за плащане за медицински услуги:

над 2 600 000 евро за 1 застрахователна година по Световен здравен план;

над 2 000 000 евро за 1 застрахователна година по Европейски здравен план.

·         При животозастрашаващи промени в здравословното състояние вследствие на заболяване или злополука, застрахователното покритие включва услуги за репатриране на пациенти;

·         Преференции и отстъпки при сключване на семейни и групови застраховки от юридически лица.

·         Възможност за безкасово обслужване в извънболничната и болничната помощ на територията на Република България в мрежата от здравни заведения, с които ЗК „УНИКА Живот“ АД има сключен договор.

 

Срок и валидност на застрахователния договор:

Застраховката се сключва за срок една година с възможност за автоматично продължаване за всяка следваща година чрез заплащане на поредната застрахователна премия.

Началото на застраховката е винаги първо число на месец, следващ месеца, през който се сключва застраховката. Началото на застраховката се посочва в полицата.

Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на датата, посочена за начало, но не преди 24:00 часа на датата, на която е платена първата вноска от премията. За покрития, по които има отлагателни периоди, застраховката влиза в сила от 24:00 часа на датата, на която изтича съответния отлагателен период.

 

Отлагателен период:

Ако не е дефинирано друго в тарифата, по която се сключва застраховката, или в полицата, се прилага общ отлагателен период от два месеца.  

Не се прилага общ отлагателен период в следните случаи:

• при лечение, наложено от злополука;

• при включване в обхвата на съществуваща застраховка на съпруг/съпруга;

• при включване в обхвата на съществуваща застраховка на новородено дете.

Специални отлагателни периоди се посочват в съответната тарифа или в полицата.

Отлагателните периоди се изчисляват от датата на началото на застраховката.

 

Валута на застраховката:

Застрахователният договор се сключва само в EUR, като застрахователните лимити и застрахователната премия се определят в евро, но разплащанията могат да бъдат:

• обезщетенията – в съответната валута на страната, където са извършени медицинските услуги;

• застрахователните премии – в EUR или равностойността им в лева по фиксинга на БНБ.

 

Застрахователна премия:

Застрахователната премия се определя в зависимост от избраната тарифа, възрастта на застрахованото лице и динамиката на плащане. Тя може да бъде годишна, 6-месечна, 3-месечна или месечна. При разсрочено плащане годишната премия се утежнява съответно с 2%, 3% или 5%.

Застрахователната премия се изчислява отделно за всяко лице. Общата премия е равна на сбора от застрахователните премии за всяко застраховано лице, като се включва и вноска за обезпечителен фонд.

 

Застраховани лица:

Застраховката се сключва с дееспособни физически лица или юридически лица, които са страна по застрахователните договори (Държател на полица/Договорител).

Застраховката се сключва върху живота на физически лица, включително и върху живота на трети лица.

Възрастта на всяко застраховано лице може да бъде от 18 до 64 години. При семейна застраховка могат да се застраховат и деца, включително новородени. Възрастта се определя като разлика между календарната година и годината на раждане.

 

Сключване на застрахователен договор:

Застраховката се сключва въз основа на:

• писмено предложение, по образец на застрахователя;

• здравен въпросник на лицето, което ще бъде застраховано. Той се попълва и подписва лично от него. Ако лицето е под 18 години, здравният въпросник се попълва и подписва от законните му представители.

Застраховката може да бъде:

• Индивидуална;

• Семейна (съпруг/а, партньор/ка, деца);

• Групова;

Договорителят има право да избере една от двете тарифи, която се отнася за всички застраховани лица по една полица.