+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Задължителната медицинска застраховка е предназначена за физически лици, които са чуждестранни граждани, без оглед на тяхната възраст и национална пренадлежност, които краткосрочно или продължително пребивават в Република България или транзитно преминават през страната.

Застраховката съобразена изцяло със законовите изисквания и нормативни актове в страната.

·         Територия на валидност – Република България

·         Лимит на отговорност (застрахователна сума) – 60 000лв. (30 000EUR)  

 

 Необходими документи: копие от международен паспорт 

 

Застраховката се сключва за срок от три дни до една година, в зависимост от срока на пребиваване, като трябва да се спазва следното:

–          Застрахователният договор на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната, не може да бъде сключен за срок, по-дълг от 90 дни

–          Застрахователният договор на чужденци, които пребивават продължително в Република България, не може да бъде сключен за срок по-дълъг от една година

 

 Покрити рискове:

–          Разходи за спешна медицинска помощ и репатриране, вследствие на злополука или акутно заболяване – включва всички  необходими разходи, породени от претърпяна злополука или внезапно заболяване на застрахованото  лице, за медицинско, фармацевтично, хирургично и болнично обслужване до лимита посочен в  полицата  

  –          Разходи за амбулаторно и болнично лечение  

  –          Разходи за спешно дентално лечение

  –          Смърт вследствие на злополука и разходи за транспортиране

Съгласно разпоредбите на закона застрахованите лица имат право само лично да ползват покритията на застраховката, като избират свободно лекари и лечебни заведения на територията на Република България.

Застрахователно обезщетение:

Размерът на обезщетението се възстановява 100% до сумата на реално извършените и доказани разходи и не може да надвиши лимита, посочен в застрахователната полица (без прилагане на самоучастие). При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок до 24 часа да уведоми Застрахователя на денонощния SOS телефон – 0700 111 50

Застрахователното обезщетение се изплаща в 15 дневен срок, след като застрахованото лице е представило всички необходими документи, свързани с установяването на събитието и размера на разходите за оказано лечение и/или болничен престой. Застрахователното обезщетение се изплаща на Застрахованото лице – в случай, че то е заплатило сумата на извършените медицински услуги на съответното лечебно заведение или на изпълнителите на медицинска помощ – по цени на съответното заведение.