Общи условия

 

Общи условия

 
 
ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на "BG Home", вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.
 
Собственост над съдържанието
 
Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на "BG Home", е изрично забранено.
 
Използване на Уебсайта
 
Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на собствениците на "BG Home";
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 
 
Други
 
"BG Home"  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
"BG Home" си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
"BG Home"не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.
"BG Home" не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
 
Отговорност:
 
"BG Home"  се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
"BG Home" не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
"BG Home"  не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание.
"BG Home" може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен до потребители.
"BG Home" не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.
"BG Home" не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до ползването на уебсайта.
 
Връзки към уебсайтове на трети лица
 
Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от "BG Home". Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство.
"BG Home" няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.
 
Приложимо право
 
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
 
Координатите на ""BG Home"" са следните:
 
гр. Бургас
ул.Г.С.Раковски 5
тел. +359 877 35 30 35

Quick search:

Area:

Sub region:

Sub region:
Type:

EUR

EUR

Sale Rent
Advanced search

Weather in Burgas

Клюва дума

VK Odnoklassniki Twitter

BG Home is the agency which is created for You, our Clients! Having long term experiences with legal services, real estates and their security in the face of our insurance partners, we at BG Home decided to provide you the services you need. The complexities of our tasks determine our success and give each client the needed reliability and composure. Our team is highly qualified and prepared to compete all tasks connected with a purchase,selling, maintenance, refurbishment and furnishing to a certain property. We build already 10 years the trust and we would like you to become part of our big family. Don`t hesitate and contact us in order to ask  all the questions you cannot find an answer to!