+359 /877/ 35 30 35; +359 /896/ 597 868

Jeśli ”czas to pieniądz” to należy niezwłocznie ubezpieczyć swój pojazd korzystając z ubezpieczenia Auto-Casco. Obejmuje ono szeroki zakres ubezpieczenia i daje maksymalna ochrone klienta  na bardzo korzystnych warunkach.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe, ciężarowe, wózki, autobusy, samochody transportowe, maszyny budowlane i do budowy dróg, haki holownicze, przyczepy. Samochody kempingowe, przyczepy kempingowe itd.,  przeznaczone do ruchu muszą być wyposażone w bułgarskie tablice rejestracyjne . Pojazdy silnikowe na zagranicznej rejestracji i na urządzeniu holowniczym muszą  posiadać specjalną umowę tranzytową.

Ważność terytorialna:

Ubezpieczenie Auto-Casco odnosi się do terytorium Republiki Bułgarii, państw członkowskich UE i państw   na których terytorium obowiązuje „zielona karta”wg umów międzynarodowych dot. państw europejskich.

Ryzyko uwzględnione:

W zależności od rodzaju ubezpieczenia,  Auto-Casco może obejmować  wszystkie rodzaje ryzyka lub częściowe. Częściowe ubezpieczenie Auto-Casco może doprowadzić do całkowitej lub częściowej utraty ubezpieczonego pojazdu.

Pełne ubezpieczenie  Auto-Casco obejmuje:

– Bezpośrednie straty materialne powstały w wyniku wypadku drogowego lub parkowania                   

– Szkody spowodowane przez nieznanych sprawców i przedmioty spadające                                             

– Rabunek lub kradzież całego pojazdu                                                                                                                 

– Wszelkie uszkodzenia w przypadku kradzieży lub próby włamania                                                              

– Wandalizm i czyny osób trzecich

– Pożar i eksplozja /szkody spowodowane przez urządzenie wybuchowe/

– Klęski żywiołowe, powodzie, pioruny, ulewne deszcze, huragany, grad, osuwanie się ziemi, warstw ziemi, ciężar śniegu lub lodu i lawiny

– Kradzież przez  hakerów w związku z zainstalowanymi  i zamontowanymi na stałe urządzeniami audio-wideo

– Inne ryzyko objęte umową ubezpieczenia /np. uszkodzenia podczas działań ratowniczych pojazdów lub osób oraz  koszty transportu/itp.

Częściowe ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje:    

-Rabunek i  kradzież całego pojazdu                                                              

– Wszelkie uszkodzenia w przypadku kradzieży lub próby włamania

– Wandalizm i czyny osób trzecich

– Pożar i eksplozja /szkody spowodowane przez urządzenia wybuchowe/

– Uszkodzenie samochodu

– Kradzież przez hakerów w związku z zainstalowanymi i zamontowanymi na stałe urządzeniami audio-wideo

– Inne ryzyko objęte umową ubezpieczenia /np. uszkodzenia od działań ratowniczych pojazdów lub osób  oraz koszty transportu/ itp.

 

WAŻNE:

Ryzyko „rabunku lub kradzieży pojazdu mechanicznego „ za granicą nie ma zastosowania na terytorium Albanii, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, w F  federacji Rosyjskiej, byłych republik radzieckich lub CIS.

Asistance  ubezpieczenie samochodów w Bułgarii i za granica:

Pomoc w czasie podróży w Bułgarii i za granicą dla klientów z ubezpieczeniem Auto Casco Asistance

Jest dostępne w dwóch wersjach:

– Pakiet „Standard” – bezpłatna dla pojazdów do 3,5 tony i 8 lat /od tego roku/ . Obejmuje ona naprawę pojazdów samochodowych na miejscu, środki  transportu do Auto Service, opłata parkingu strzeżonego /garaż, pomoc techniczna przy zamawianiu materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych/. Podczas naprawy trwającej ponad 8 godz. – zapewnia się przewóz kierowcy i pasażerów do hotelu przeznaczenia lub zapewnić samochód zastępczy.

– Pakiet „Prestige” – wypłata dodatkowego odszkodowania. Obejmuje ono Pakiet „Standard”  plus koszty opieki medycznej i transport ofiar wypadku drogowego, pomoc prawną jeśli to konieczne, opłaty adwokackie, koszty sądowe, koszty poniesione w przypadku kradzieży kluczy i dokumentów osobistych. 

Niezbędne dokumenty i wymagania dla celów ubezpieczeniowych Auto-Casco

– Kopia świadectwa rejestracji pojazdu                                                                                                                 

– Kopia faktury zakupu samochodu /jeśli samochód został zakupiony nowy                                                              

– Aktualne badanie techniczne

O wszelkich zmianach takich jak: wykorzystanie i stan techniczny pojazdu, wymiany  silnika, zmiany adresu, właściciela lub  upoważnienia osoby trzeciej do rozporządzania ubezpieczonym pojazdem, należy poinformować ubezpieczyciela w terminie 15 dni .

Nie należy pozostawiać i zapominać kluczyków, dokumentów, dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej pojazdu oraz danych osobowych właściciela. Utratę lub kradzież dowodu rejestracji , kluczyków, pilota natychmiast zgłaszamy policji a po otrzymaniu formalnego protokołu  w ciągu 24 godz. powiadomić należy ubezpieczyciela.

UWAGA: UBEZPIECZENIE JEST AKTUALNE OD MOMENTU UISZCZENIA OBOWIĄZUJĄCEJ SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ  I DOKONANIU OGLĘDZIN SAMOCHODU FOTOGRAFII PRZEZ UBEZPIECZYCIELA

Jest ono ważne w okresie 1 roku.

Główne czynniki kształtujące kwotę odszkodowania:

– Kwota ubezpieczenie pojazdu /ustalana jest przez ubezpieczyciela wg katalogu lub przedłożenia faktury /umowa sprzedaży pojazdu w nowym państwie/                                                                                               

– Rodzaj ubezpieczenia Auto Casco /pełne lub częściowe/                                                                                        

– Typ, wiek i przeznaczenie pojazdu                                                                                                                               

-Składka ubezpieczenia może być wpłacona jednorazowo /rabat/ lub  ratalnie.

 

Wysokość odszkodowań:

W przypadku zaistnienie szkody ubezpieczeniowej  w celu uzyskania właściwego odszkodowania należy spełnić niezbędne wymogi określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Auto Casco, a mianowicie:

– Natychmiast powiadomić właściwe organa publiczne /policja, straż pożarna, służby ratownicze itp./odpowiednimi dokumentami                                                                                                                                                 

– W przypadku awarii i wypadków – policję, wybierając 166 lub 112 i poprosić o przybycie na miejsce zdarzenia                                                                

– W przypadku kradzieży – RU z MBP, na którego terytorium się znajdujesz                                                                                             

– W przypadku klęsk żywiołowych – Służba meteorologiczna tel. 090012015                                                                

– W przypadku pożaru – Fire Departament dzwoniąc 160 lub 112                                                                           

– Ubezpieczenie od ryzyka kradzieży lub rabunku pojazdu mechanicznego – ubezpieczony winien w ciągu 24 godz. powiadomić o zdarzeniu ubezpieczyciela i właściwe organa pisemnie. W przypadku kiedy zdarzenie nastąpiło w dniu wolnym od pracy, powiadomić ubezpieczyciela w pierwszym dniu roboczym.                                                                                                                                                                                  

 – Ubezpieczenie z powodu innych wydarzeń- ubezpieczony musi powiadomić odpowiednie organa natychmiast  i  ubezpieczyciela w ciągu 5 dni roboczych po zdarzeniu                                                                           

– Ubezpieczony musi udostępnić ubezpieczycielowi dostęp do samochodu w celu stwierdzenia uszkodzenia                                                                      

-W przypadku zdarzenia i powstałych szkód należy zadzwonić pod telefon całodobowy SOS 0700 111 50                                                                            

– Zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe i roszczenie odszkodowawcze                                                                                                    

– Poprosić o wytyczne dotyczące podjęcia dalszych ważnych kroków                                                                                  

– Skorzystać z pomocy drogowej

WYPŁATA odszkodowań

Ubezpieczający może dochodzić odszkodowania w całości lub części ubezpieczonego pojazdu podczas zdarzenia ubezpieczeniowego, składając następujące dokumenty:   

– Polisa ubezpieczeniowa w oryginale                                                                                                 

– Dowód Rejestracyjny pojazdu

– Prawo Jazdy kierowcy, który prowadził pojazd w trakcie zdarzenia objętego ubezpieczeniem                                              

– Protokół policyjny  ze zdarzenia drogowego lub protokół dwustronny wydany przez właściwe władze, zaświadczenia dot. wydarzenia                          

– W przypadku rabunku lub kradzieży całego pojazdu, ubezpieczyciel wymaga dostarczenia kluczyków i pilotów od pojazdu