+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Ползването на моторни превозни средства е свързано с рискове, законодателят в Република България задължава всички автомобилисти да сключват застраховка Гражданска отговорност, като условията в нея се определят съгласно „Кодекса на Застраховането”. Този вид застраховка има аналог в почти всички държави.

Съгласно чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховане, всяко лице (физическо или юридическо) е длъжно да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска Отговорност” в случаите, в които:

–          притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение

–          управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на страната застраховка.

 

„Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността Ви за причинените от Вас имуществени или неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, във връзка с притежаването и/или използването на МПС, както на територията на България, така и на територията на страните членки на ЕС.

Тази застраховка е от изключителна важност и за защита на собствените Ви интереси.

 

 

 Покрити рискове:

–          неимуществените и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;

–          вреди, причинени на чуждо имущество;

–          пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;

 

Териториална Валидност:

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” може да се сключи с териториална валидност само за територията наРепублика България, но може да се разшири (чрез доплащане) и за територията на Европейския съюз и/или други държави.

С цел свободно придвижване, преди напускане територията на страната към застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” се издава Международна карта за автомобилна застраховка (т.нар. сертификат Зелена карта). Тя се издава по международно утвърден образец и е като доказателство за сключена застраховка Гражданска отговорност.

Застраховка “Зелена карта” покрива отговорността на водача на МПС, причинил ПТП, за нанесените от него имуществени инеимуществени вреди на трети лица на територията на страните членки на Международното споразумение “Зелена карта”.

 

Лимити на отговорност по Застраховката:

При събития, настъпили на територията на Република България:

·         За събитие с едно пострадало лице – 2 000 000 лева

·         За всяко събитие с две или повече пострадали лица – 10 000 000 лева

·         За вреди на имущество за всяко събитие – 2 000 000 лева

За събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

·         Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

 

Необходими документи и изисквания при сключване на „Гражданска Отговорност на автомобилистите”:

Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключва за срок от една година. Необходимият документ за сключване на застраховката е свидетелство за регистрация на автомобила (голям талон).

При смяна на собственост или регистрационен номер, застрахованият и новият собственик са длъжни в седем дневен срок писмено да уведомят застрахователя.
При подаването на заявлението за смяна на собственост или нов регистрационен номер, се издава Анекс в който се записват данните на новия собственик или новия регистрационен номер. Анексът е неразделна част от застраховката и е валиден до нейното изтичане или настъпване на нова промяна.

При загуба на полица и/или стикер по застраховка "Гражданска отговорност" или друг вид застраховка, застрахованият или негов представител трябва да се обърне към застрахователя, където е сключена застраховката, за да му бъде издаден дубликат.

 

Основните фактори от които се определя Застрахователната премия:

–          Вид и предназначение на МПС

–          Кубатура или общо тегло на МПС

–          Териториална валидност на застраховката

–          Възраст на собственика, шофьорски стаж, дали е физическо или юридическо лице

–          Регистрация на МПС и населено място

 

Настъпване на Застрахпвателно събитие:

При настъпване на застрахователно събитие застрахованият е длъжен според възможността си да направи необходимото за спасяване на увредените лица и за ограничаване на вредите на имущество, да уведоми компетентните държавни органи Полиция (Кат), служба Бърза помощ и Пожарна(ако е необходимо) и Застрахователя.

В наредба на МВР и Комисията за финансов надзор е посочено, че при леки катастрофи водачите съставят двустранен констативен протокол, който им е даден от застраховател при сключване на застраховка "Гражданска отговорност". Според тези правила КАТ посещава ПТП-та само ако има ранен или загинал човек, когато движението е задръстено от катастрофиралото моторно превозно средство, при случаите с участие на кола с чуждестранна регистрация, при съмнение, че произшествието е предизвикано или има участник, който е пиян или под въздействието на наркотици, и когато нанесените щети на колите са големи.

Двустранен констативен протокол:

Двустранен констативен протокол се попълва при ПТП, ако са налице следните условия:

·         Няма пострадали лица;

·         В ПТП участват само две превозни средства;

·         Няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;

·         Между двамата участници има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;

·         И двете участващи превозни средства са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;

·         И двамата водачи не са употребили алкохол или упойващи вещества.

Във всички останали случаи се издава протокол за ПТП от компетентните органи на МВР – КАТ.

При попълване на двустранно констативен протокол, в сектор "Превозно средство А" се попълват данните за МПС управлявано от виновния водач. Другия водач попълва данните за неговото МПС в сектор "Превозно средство Б".

След попълването на двустранно констативен протокол, той задължително се заверява в МВР – КАТ.

 

Застрахователно обезщетение:

Обезщетението по задължителната застраховка „ Гражданска отговорност“ се определя и изплаща от Застрахователя в 15-дневен срок, след като Застрахованият и/или увредените трети лица са представили всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.

ВАЖНО: Застраховката не покрива случаите на застрахователното събитие, когато застрахованото МПС е управлявано или използвано от неправоспособен водач или от водач без валидно свидетелство за правоуправление, както и от водач които е употребил алкохол над допустимата концентрация по Закона за движение по пътищата, наркотици и/или друго упойващо вещество, съобразно приложимия закон!