+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

За много от нас закупуването на жилище и обзавеждането му е важна и свързана с допълнителни инвестиции стъпка в живота ни. Но много често пропускаме да го защитим по най-добрия начин. Предпазните мерки, които най-често вземаме, слагайки аларма, метални врати и решетки, не винаги се оказват достатъчни, да ни предпазят от нежелани събития. Ето защо е важно да помислим как да увеличим защитата на направената инвестиция, след закупуване на жилище и обзавеждане, когато настъпи събитие причинено на Вас или когато вследствие на събитие причините щети на Вашите съседи.

 

 

Застраховката може да се сключва както от физически така и от юридически лица, като предмет на застраховане е тяхното движимо и недвижимо имущество. Застраховката се сключва за срок от една година.

 

Обект на застраховане са:

Недвижимо имущество: Сграда или част от сграда предназначена за живеене – апартаменти и къщи, постоянно обитаеми /масивни и полумасивни/, ателиета, магазини, офиси, гаражи, складове, които не  са предназначени за живеене ; вилни сгради – масивни и полумасивни; съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни  инсталации, сгради, огради и др.,

 

Движимо имущество: Общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството; битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника; произведения на изкуството с висока художествена стойност, лични документи, пари в брой и др.

 

Покрити рискове:

Застраховката „Имущество” се предлага в два пакета с различен обхват на покритие – „Комфорт” и „Престиж”. Това е пакетна Застраховка, която Ви дава възможност да решите срещу кои рискове да защитите Вашето недвижимо и движимо имущество.

 

       Покрити рискове на Пакет „Комфорт”:

  –          Пожар, мълния, експлозия, удар от летателен апарат, буря, пороен дъжд, градушка,      тежест при естествено натрупване на сняг или лед, природно наводнение, разчистване,    транспорт и депониране на отпадъците

  –          Злоумишлени действия на трети лица, авария на  инсталации – установяване на причините и отстраняване на  щети по инсталацията, счупване на стъкла

 –          Кражба чрез взлом, кражба чрез използване на    технически средства, грабеж, щети по време на транспорт  при смяна на адрес

–          Гражданска отговорност към трети лица (включва вреди, причинени на трети лица в резултата на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане)

 

Покрити рискове на Пакет „Престиж”:

–          Пожар, мълния, експлозия, удар от летателен апарат, буря, пороен дъжд, градушка, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, природно наводнение, разчистване, транспорт и депониране на отпадъците

  –          Злоумишлени действия на трети лица, авария на    инсталации – установяване на причините и отстраняване на  щети по инсталацията, счупване на стъкла

 –          Кражба чрез взлом, кражба чрез използване на    технически средства, грабеж, щети по време на транспорт  при смяна на адрес

 –          Гражданска отговорност към трети лица (включва вреди, причинени на трети лица в резултата на пожар,  измокряне при гасене на пожар или  наводнение от застрахования обект, които  Застрахованият е длъжен да обезщети на  основание непозволено увреждане)

 –          Свличане и срутване на земни пластове, земетресение, удар от пътно превозно  средство, индиректно попадане на мълния

 –          Наемане на алтернативно жилище или хотел, възстановяване на входна врата и ограда,  отключване и подмяна на външни брави в случай на откраднат ключ

–          Развала на продукти при авария (прекъсване на ел. захранване на хладилна техника), счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс

 

Необходими документи за сключване на Застраховка „Имущество”: копие от нотариален акт 

 

 Застрахователно събитие и Застрахователно обзщетение:

При настъпване на Застрахователно събитие, с оглед на получаване на справедливо обезщетение, Застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на Застраховката „Имущество”, а именно:

–          Да уведоми незабавно Застрахователя, но не по-късно от 7 дни от узнаването за настъпване на Застрахователното събитие, както и съответните органи на властта, когато се изисква

–          При риска „Кражба чрез взлом или грабеж” – Застрахованият се задължава незабавно  (в срок от 24 часа) от узнаването за настъпване на събитието да уведоми Застрахователя и компетентните органи (Полиция, Пожарна и др.) и да изисква служебна бележка, която да удостоверява събитието

–          Да съдейства на Застрахователя за извършване на оглед и описване на щетите на имуществото

В случай на застрахователно събитие и претърпени щети позвънете на денонощния SOS Телефон – 0700 111 50 за:  

·         подаване на уведомление за застрахователно събитие и претенция за обезщетение

·         указания относно следващите важни стъпки, които да предприемете

Застрахователното обезщетение е равно на действителната или възстановителната стойност на загубата и/или щетата към деня на настъпване на Застрахователно събитие в зависимост от базата, на която е сключена Застраховката. Изплащането на Застрахователно обезщетение се извършва в срок до 15 дни от получаване на всички необходими документи. Ако застраховката е сключена във валута, Застрахователното обезщетение се изплаща в лева по централния курс на БНБ за деня на изплащането му.

 

 

Вашите предимства: Изключително облекчена процедура за сключване на имуществена застраховка.

–          Без предварително предложение, опис или оценка на застрахованото имущество

–          Автоматично включване в застраховката на подобренията в жилището и новопридобито движимо имущество до определените лимите без допълнително заплащане

–          Възможност за автоматично подновяване на застраховката

–          Възможност за сключване на застраховката в полза на кредитна институция или банка

–          Комплексна застрахователна защита, включително по рискове, които не се покриват при други застрахователи