+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Процедурата по закупуване на недвижим имот от публичен или частен съдебен изпълнител се разграничава значително от обикновенната такава. При закупуването на недвижим имот от съдебен изпълнител купувача трябва да е наясно с няколко важни момента, които следват проданта:

1.       Трябва да се има в предвид, че огледите на такъв тип имоти стават с предварително обаждане минимум един ден. Сложността идва оттам,че ключовете на имота могат да бъдат както в самия длъжник / собственик/ така и при съдебния изпълнител.

2.       Трябва да се огледат всички документи по делото  при съдебния изпълнител, с оглед изготвяне на становище за купувача, както и първоначална информация отнсоно имота, задължението и длъжника.

3.       При решение от страна на купувача да участва в търга,следват няколко важни стъпки, които сами по себе си следват закона и също са определящи за печеленото на търга: 

 

 ·         Подава се наддавателно предложение

Публичната продан продължава по закон един месец. През този период всеки, който се  интересува от даден имот може да подаде наддавателно предложение. То трябва да съдържа лични данни на участника в търга /трите му имена / за чужденец всички имена по паспорт/ , ЕГН / лични данни по паспорт/, адрес, телефон за контакти.  Всеки наддавач, в изпълнение на чл. 489, ал. 2 от ГПК следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи в наддавателно предложение. Тази цена всъщност представлява офертата,която купувача предлага за този имот. Тя не може да бъде по-ниска от посочената на имота цена в Обявлението. Подава се и декларация по образец за произход на средства, вносна бележка или платежно нареждане за внесен задатък / задатъка се внася само по банков път, по сметката на съдебния изпълнител/, както и копие от лична карта, респективно паспорта. Наддвателното предложение задължително се подписва.

Така подготвените документи се поставят в запечатан плик. Наддавателно предложение  могат да се подават през периода на публичната продан в регистратурата на Районен съд /по настоящем сградата на Държавните съдебни изпълнители/ най-късно до последния ден посочен в Обявлението на съдебния изпълнител. Върху запечатания плик се поставя входящ номер от съда.

 

 ·         Обявление за публична продажба. Тръжна документация

Книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от проданта на имота и се намират в регистратурата на сградата на Държавните съдебни изпълнители. Те се наричат тръжна документация. Тя съдържа: акта за собственост на продавания недвижим имот, а за движими вещи с цена над 5000 лв. друг документ, удостоверяващ собствеността им; скица/схема на имота; удостоверение за тежести; постановление за налагане на възбрана; протокол за опис на имота. Описът на имота се извършва от съдебния изпълнител преди проданта; оценка на пазарната стойност на имота, изготвена от експерт-оценител; обявление за проданта; протокол за разгласа на проданта.

Сканирано обявление за публична продан е качено на сайта на регистъра на публичните продажби, а именно: www.sales.bcpea.org. Обявлението за публична продан се поставя по местонахождението на имота, в сградата на Районен съд, в Общината и в Кантората на съдебният изпълнител.

 

 ·         Внасяне на задатък за участие в търга.

За участие в публична продажба се заплаща депозит/задатък/ в размер на 10% от началната цена на имота по специалната сметка на сметка на съдебния изпълнител. Тази сметка можете да откриете в  Обявлението на имота. Размерът на задатъка се определя в зависимост от обявената начална цена на проданта.

Например: Ако имотът е 100 000 лева. Вие трябва да внесете 10 000 лева по сметката на съдебния изпълнител.

 

ВНИМАНИЕ! Размерът на внесения задатък не бива да се различава от обявения. Ако внесете например с една стотинка по-малко Вашето наддавателно предложение ще бъде невалидно. Внесения задатък удостоверява желанието на участващия в търга. 

 

 ·         Къде трябва да се подаде наддавателното предложение?

Пликът с офертата се подава в регистратурата на Районен съд с адрес посочен във всяко обявление.

 

·         Участници

Търгът се провежда от съдебен изпълнител или от негов помощник. В публична продан може да участва всеки български или чуждестранен гражданин, както и дружество. Участието може да бъде лично, чрез законен представител или пълномощник /адвокат или друго лице/.

 

ВНИМАНИЕ! Нямат право да участват – длъжника, неговият законен представител, пазачите и управители на продаваното имущество, съдебният изпълнител и негови служители, съдии, прокурори и следователи.

 

 4.   Процедура по провеждане на търга:

На посочен в обявлението ден и час се провежда търг в Районен съд /сградата на ДСИ/ от съдебен изпълнител. Тази процедура представлява отваряне на всички подадени наддавателни предложения  от Съдебния Изпълнител, след което биват прочетени на глас. Обявява се най-високата подадена цена. След което се отправя запитване до останалите участници дали желаят да наддават устно. Наддаването устно става с вдигане на ръка, като това означава наддаване с 10% всеки път.

ВНИМАНИЕ! Може да наддавате само с размер на един или повече задатъци! Ако например началната цена на имота е 100 000 лв., а задатъкът се равнява на 10 000 лв., то при евентуално наддаване Вие ще можете да наддадете с 10 000 лв., 20 000 лв., 30 000 лв. и т.н.

Всеки присъстващ редовен участник има право да участва в устно наддаване.

Устното наддаване също се ръководи от съдебния изпълнител или от неговия помощник . Той обявява следващата цена три пъти. Ако някои от участниците даде обявената цена, той се подписва за това в протокола. След което съдебният изпълнител обявява нова по-висока цена. Печели участникът дал най-висока цена. Ако двама участници дадат една и съща най-висока цена, между тях се тегли жребии.

 

  5.     Изплащане на пълния размер на покупната цена

В седем дневен срок от датата на търга и обявяването на купувача в Районен съд следва да се доплати разликата в цената по сметка на съдебният изпълнител, т.е. останалите 90 % от продажната цена. Ако спечелият търга се откаже и не заплати остатъка, за купувач се обявява следващия  / втори/ участник наддал най-висока цена. В случай, че сте обявен за купувач след отказ на друг купувач, следва в 7 дневен срок от деня на обявяването Ви да внесете останалите 90% / от вашата посочена крайна цена/. Срокът започва да тече от датата на  обявяването Ви за купувач от съдебния изпълнител.

 

·   6.    Връщане на внесеният депозит /задатък/ за участие

След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.  Единственият случай, когато може да изгубите задатъка си в участието на търга е ако сте обявен за купувач и не внесете предложената от вас цена.

 

 

Такси и разноски при покупката на недвижим имот от пубична продан?

– Дължат се  1,5%  на съдебният изпълнител за постановление за възлагане, но не по-малко от 60 лева с ДДС и не повече от 3600 лева с ДДС;

-Към Общината дължите 2,5 %  данък придобиване на имота;

– Дължите 0.1%,  но не по малко от 10 лева за Агенция по вписвания за вписване на постановлението за възлагане;

– юридически хонорар относно представителство пред Съдебния Изпълнител

 

Връщане на  ДДС от закупения от съдебен изпълнител имот:

В случай, че длъжникът е регистриран по ДДС и продаваното имущество е облагаемо по смисъла на ЗДДС имате право да приспаднете ДДС. За целта съдебният изпълнител внася ДДС в НАП от името и за сметка на длъжника, подава Удостоверение за това в НАП и ви предоставя заедно с Постановлението за възлагане, Удостоверение подадено в НАП и Протокол за извършена продажба.

 

7.      Влизане във владение на закупения от Вас имот:

След вписване на Постановлението за възлагане можете да поискате от съдебния изпълнител да ви въведе в имота, за което се изготвя протокол. Въвода на владение всъщност е официална процедура, с която Съдебния изпълнител официално Ви предоставя ключовете и ви вкарва в имота, като нов собственик. От този момент на сетне всеки посегнал върху имота или дръзнал да влезе без ваше позволение следва да бъде съден по българското законодателство

Таксата за въвод е в размер от 1 % от цената на имота;

Протоколът за предаване на имота е официалният документ от коя дата сте влезли в имота. Същият е необходим пред ВИК, ЕНЕРГО, Община и други, с оглед промяна на партидите.

 

ВАЖНО: Покупката на имот от публична продан е оригинерен способ за придобиване на имущество по нашето законодателство и като такъв способ предоставя на купувача възможността 100% придобиване на имущество изчистено от абсолютно всички задължения. Това означава,че при покупката на имота вие го придобивате без задължения към банки, общини, водо и електро снабдителни дружества, както и управляващи компании. Ако някой поиска от вас суми,които твърди,че се дължат от стария собственик, спокойно можете да покажете как сте придобили имота и така да защитите вашите интереси и подсигурите спокойствието си. 

 

Старите задължения остават за стария собственик и всички взискатели трябва да си търсят парите от него.