+359 /877/ 35 30 35; +359 /893/ 35 30 35

Такси и данъци при покупката на имот

Таксите,които всеки купувач трябва да предвиди при закупуването на имот са описани подробно в закона. 

Разходите при продажба на недвижим имот съгласно разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ЗЗД се заплащат поравно между страните, но няма пречка страните да се договорят друго. Като неписано правило в България купувача поема разноските по сделката.


При изповядване на сделката се заплаща:
1. Нотариална такса, изчислена по Тарифа за нотариалните такси върху материалния интерес (ако има различие между данъчната оценка на имота и продажната цена – върху по-високата сума) + 20 % ДДС.
2. Такса за вписване на нотариалния акт в Имотния регистър към Агенция по вписванията в размер на 0,1 % от материалния интерес.
3. Данък при възмездно придобиване на имущества в размер от 0.1 до 3 %. Размерът на данъка за всяка община се определя от общинския съвет. Данъкът се начислява върху основа, представляваща по-високата между двете стойности – данъчната оценка на имота, определена в съответствие с нормите по Приложение № 2 към ЗМДТ и уговорената цена. За целта преди изповядване на сделката собственикът на имота се снабдява с удостоверение за данъчна оценка от общината по местонахождението му. Сумите общо се заплащат на нотариуса, като последният извършва вписването на нотариалния акт и заплащането на дължимите такси.
В зависимост от ситуацията е възможно да се заплатят допълнително и:
– възнаграждение на брокера /агенцията/ на недвижими имоти – определя се по договаряне, обикновено в размер на 2.5 до 3 %;
– адвокатски, консултантски и други възнаграждения.

Общо сумата при покупката на имот може да достигне до 6% от покупната цена описана в нотариалния акт. Не трябва да забравяме и последващата регистрация на имота в териториалната община. Регистрацияата там е без такса. 

Такси и данъци при продажбата на имот

Според разпоредбите на българският Закон за данъците върху доходите на физическите лица, се облагат с данък доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на имот с изключение на:

а) един недвижим жилищен имот, при условие че са изминали повече от три години между датата на придобиването и датата на продажба или замяна;

б) до два недвижими имота, както и произволен брой селскостопански и горски имоти, при условие че са изминали повече от пет години между датата на придобиването и датата на продажба или замяна.

Освен Данък печалба преди продажбата собственика е длъжен да подготви всички необходими документи, като по закон е длъжен да заплати всички такси и данъци до продажбата на имота. Те са както следва: 

1. Местен данък върху имота

2. такса за издаване на  данъчна оценка- 50 лева

3. такса за издаване на скица- до 65 лева

4. адвокатски хонорар за поготовката на предварителен договор, проект за нотариален акт и др, при условие,че купувача няма да подготвя той тези документи

5. заплащане на всички комунални услуги до момента на продажбата 

6. заплащане консумацията на ел. енергия и вода

След продажбата на имота и хубаво с една декларация да бъде отписан вече бившия собственик.